Menu Zamknij

Wirtualny Symulator Budynku

O projekcie

Ukończyliśmy realizację projektu polegającego na opracowaniu unikalnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji. Efektem realizacji projektu jest finalny prototyp innowacyjnego produktu łączącego technologię modelowania 3D, metodykę systemów zarządczych oraz bazę scenariuszy szkoleniowych inspirowanych faktycznymi sytuacjami z praktyki zarządcy nieruchomości.

Elementem wyraźnie odróżniającym produkt na tle rozwiązań służących kształceniu specjalistycznemu będzie niepowtarzalność ścieżek edukacyjnych oraz zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego pozwalających na dobór sytuacji decyzyjnych oraz struktur danych budynkowych dynamicznie zmieniających się w odpowiedzi na reakcje użytkownika.

Informacja o dofinansowaniu

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instytucja pośrednicząca:
 
Beneficjent:
 

Wartość projektu: 4 086 740,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 082 795,00 zł


Aktualności

Zakończenie prac rozwojowych

Z końcem marca 2021 r. zakończyliśmy prace nad finalną wersją prototypu, który posłużył do weryfikacji słuszności przyjętych założeń oraz przetestowania poszczególnych modułów rozwiązania.

Luty 2021

Przeprowadziliśmy testy UI/UX oraz mechaniki działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych przy udziale testowej grupy użytkowników na jednej z wiodących polskich uczelni ekonomicznych.

Styczeń 2021

Realizujemy testy poszczególnych modułów, wprowadzając na tej podstawie poprawki i udoskonalenia. Trwają prace optymalizacyjne.

Zakończenie badań przemysłowych

Z końcem października 2020 r. kończymy badania przemysłowe i przechodzimy do etapu prac rozwojowych, w którym skupimy się na testowaniu rozwiązania w warunkach rzeczywistych (testy UAT), weryfikacji aspektów UX/UI oraz bezawaryjności i optymalizacji działania modeli.

Wrzesień 2020

Przeprowadziliśmy prace nad lokalizowaniem budynku na wybranych modułach w ramach opracowanych siatek 3 terenów miasta oraz możliwość skonstruowania i zapisania własnego typu nieruchomości z połączenia predefiniowanych modułów inwestycji.

Sierpień 2020

Zweryfikowaliśmy i udoskonaliliśmy mechanizmy ewaluacji gracza, dążąc do osiągnięcia reprezentatywności wyników w odniesieniu do budowanego profilu kompetencyjnego.

Lipiec 2020

Rozbudowaliśmy koncepcje dotyczące celów dydaktycznych i weryfikujemy ścieżki edukacyjne dla różnych typów obiektów. Przeprowadziliśmy kluczowe prace optymalizacyjne wpływające na dostępność gry dla poszczególnych grup odbiorców.

Maj 2020

Osiągnęliśmy ważny kamień milowy – prototyp zawiera już modele wszystkich pięciu typów obiektów: szkoły, hotelu, biurowca, obiektu sportowego oraz urzędu. Udoskonaliliśmy również wizualizację zmian atmosferycznych oraz system generacji miast.

Marzec 2020

Zintegrowaliśmy elementy obiektów (nieruchomości) w rozbudowaną macierz obejmującą wszystkie elementy stanowiące parametry stanu bazowego, w tym m.in.: powierzchnie, instalacje, wyposażenie oraz dane ekonomiczne. Trwają prace modelarskie nad poszczególnymi typami obiektów.

Styczeń 2020

Zweryfikowaliśmy przyjęty mechanizm oceny skutków zdarzeń i akcji/reakcji oraz stworzyliśmy model umożliwiający automatyzację procesów oceny z uwzględnieniem parametrów zdarzenia (m.in. lokalizacji w budynku). Przeprowadziliśmy testy wersji prototypowej rozwiązania dla budynków: szkoła, biurowiec, hotel.

Październik 2019

Prowadzimy dalsze prace badawcze nad optymalnym zestawem akcji gracza o charakterze uniwersalnym oraz reakcji stanowiących odpowiedź na dobrane przez system zdarzenie. Dopracowaliśmy treści komunikatów dotyczących zdarzeń i zidentyfikowaliśmy korelacje pomiędzy zdarzeniami.

Sierpień 2019

Na podstawie wykonanych testów dokonaliśmy weryfikacji przyjętych założeń oraz ich dostosowania. Opracowaliśmy zestaw wskaźników, które stanowić będą element oceny gracza oraz przetestowaliśmy sposób zastosowania nośników zdarzeń, czyli elementów interfejsu, za pomocą których gracz pozyska informację o zdarzeniu wymagającym podjęcia akcji.

Czerwiec 2019

Opracowaliśmy zestawy informacji na temat poszczególnych elementów (miasta, budynków, elementów wyposażenia) oraz założenia dotyczące akcji możliwych do podjęcia w toku gry. Ustaliliśmy także sposób prezentowania instalacji i urządzeń oraz założenia dotyczące paneli umożliwiających prezentowanie treści informacyjnych (zawartość statyczna) oraz podejmowanie akcji (zawartość dynamiczna). Przeprowadziliśmy również prace w zakresie doboru algorytmów sztucznej inteligencji oraz zidentyfikowaliśmy obszary zastosowania odczytów z IoT.
Zbliżamy się do zakończenia I etapu realizacji projektu, a tym samym finalizacji testów i podsumowania dotychczasowych postępów badawczych.

Maj 2019

Opracowaliśmy kilkaset opisów zdarzeń, które zostaną zaimplementowane w grze oraz dokonaliśmy ich kategoryzacji i parametryzacji.

Kwiecień 2019

Przeprowadziliśmy klasyfikację obiektów do zaprezentowania w środowisku 3D dla trzech wielkości miast: małego, średniego oraz dużego. Przenalizowaliśmy możliwe rozwiązania w zakresie tworzenia elementów konstrukcyjnych modelowanych nieruchomości: szkoły, obiektu sportowego, hotelu, urzędu oraz biurowiec. Opracowaliśmy założenia dla panelu administracyjnego.

Spotkanie zespołu projektowego 8.03.2019

W dniu 8 marca 2019 r. w Laboratorium w Gdyni odbyło się spotkanie Zespołu ds. merytoryki oraz Zespołu ds. wizualizacji 3D. Dokładnie analizując możliwości silnika graficznego omówiono założenia dla tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D oraz zatwierdzono założenia dotyczące tworzenia miasta i nieruchomości w środowisku 3D na potrzeby projektowanego rozwiązania. W celu dostosowania sposobu prezentacji instalacji miejskich do faktycznych potrzeb użytkownika (tj. zarządcy nieruchomości) zdecydowano o zamieszczeniu kluczowych informacji o danej sieci w perspektywie miasta („paszport instalacji”), odwzorowaniu kluczowych elementów sieci (np. elektrownia) oraz zasymulowaniu instalacji miejskich (orurowanie, przyłącza itp.) na obszarze modułu konstrukcyjnego, na którym położony jest zarządzany obiekt symulatora.

Warsztaty UX 14.02.2019

Podczas spotkania warsztatowego dotyczącego obszaru user experience w dniu 14 lutego 2019 r. grupa projektowa opracowywała szczegółowe wytyczne dla badań przemysłowych w zakresie:

  1. Identyfikacji kluczowych odbiorców rozwiązania (określenie ich profili, potrzeb, wymagań)
  2. Opracowania ścieżki korzystania z rozwiązania: identyfikacja kluczowych aktywności związanych z korzystaniem z systemu.
  3. Opracowania koncepcji głównego ekranu.
  4. Omówienia poszczególnych elementów mechaniki gry.

Spotkanie zespołu projektowego 11.01.2019

Na spotkaniu roboczym zespołu projektowego w dniu 11 stycznia 2019 r. omówiliśmy efekty dotychczas wykonanych prac koncepcyjnych w ramach projektu “„Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji” (POIR.01.01.01-00-0269/18-00), przedyskutowaliśmy aktualne aspekty organizacyjne oraz uzgodniliśmy szczegółowy plan działania na najbliższy okres.

Rozpoczęcie realizacji projektu B+R

Z przyjemnością informujemy, że wraz z początkiem roku 2019 przystąpiliśmy do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego dla zarządców nieruchomości z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska symulacyjnego i elementów sztucznej inteligencji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0269/18-00.

Wartość projektu: 4 086 740,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 082 795,00 zł

Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci wirtualnego symulatora edukacyjnego do zarządzania nieruchomościami obejmującego proces dydaktyczny oparty o symulację 3D oraz elementy sztucznej inteligencji. Symulator będzie stanowił unikalne na skalę międzynarodową rozwiązanie dydaktyczne, wykorzystujące algorytmy maszynowego uczenia się („machine learning”), ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i umiejętności osób zarządzających nieruchomościami różnego typu.