Menu Zamknij

USŁUGI

Szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej nieruchomościami. Nasi wykładowcy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami oraz pracownicy naukowi najlepszych polskich uczelni.

Zapraszamy na szkolenia w następujących obszarach:

  • Przygotowanie planu zarządzania
  • Aspekty prawne zarządzania nieruchomościami
  • Zarządzanie obsługą techniczną nieruchomości
  • Zarządzanie finansami nieruchomości
  • Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości
  • Bezpieczna nieruchomość
  • Zarządzanie projektami

Systemy informacji zarządczej

Kompletne, aktualne i dostępne zasoby informacyjne są podstawą do podejmowania trafnych i szybkich decyzji zarządczych. Nasza firma, wychodząc naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, realizuje usługi analityki i wizualizacji danych dotyczących funkcjonowania nieruchomości we wszystkich obszarach istotnych z zarządczego punktu widzenia.

Nasi eksperci pomagają w tworzeniu systemów informacji zarządczej obejmujących m.in.: inwentaryzację i analizę zasobów nieruchomości, identyfikację dokumentacji formalno-prawnej, ocenę stanu technicznego, analizę wyników finansowych oraz analizę otoczenia społeczno-ekonomicznego.

Efektywne wykorzystanie zasobów nieruchomości

Celem proponowanej przez nas kompleksowej analizy nieruchomości jest określenie najbardziej efektywnej strategii zarządczej oraz zdefiniowanie działań optymalizacyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania nieruchomości.
Dokładna analityka danej nieruchomości poparta kompetentnym planowaniem i szerokim spojrzeniem na oddziaływanie nieruchomości na społeczność i środowisko pozwala na uzyskanie wielowymiarowych korzyści, zarówno w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, jak i ekologicznych.

Na podstawie zgromadzonych danych wyodrębniamy kluczowe wskaźniki efektywności oraz standardy jakości, a co za tym idzie możliwa staje się bieżąca identyfikacja odchyleń i szybka reakcja w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości.

Dalsze zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów dokonuje się m.in. poprzez możliwość dokładnego zaplanowania wydatków na wszelkie elementy infrastruktury budynkowej, ograniczenie zużycia energii dzięki wdrożeniu algorytmów dostosowujących pobór do rzeczywistych potrzeb, zastosowanie urządzeń i technologii sprzyjających ograniczeniu zużycia wody.

Optymalizacja energetyczna

W czasach ciągłych wzrostów cen mediów energetycznych bardzo ważna jest odpowiednia optymalizacja kosztów ich poboru. Nasi eksperci przeprowadzają szczegółową analizę energetyczną, której efektem są rekomendacje optymalizacyjne  pozwalające zarówno na uzyskanie natychmiastowych efektów, jak i wytyczenie ścieżek na przyszłość. 

Dokonujemy szczegółowej analizy faktur oraz infrastruktury, oceniamy możliwości prawnej zmiany taryf oraz mocy umownych na podstawie podpisanych z dystrybutorem umów, pomagamy w negocjowaniu warunków umów. Oszczędności powstałe w procesie optymalizacji dostaw energii wykorzystać można w kolejnych inwestycjach mających na celu poprawę efektywności energetycznej.